Условия за приемане в сервиз

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА КАФЕМАШИНИ В СЕРВИЗ

1. Машините се приемат за сервиз с налични всички контейнери, ръкохватки и други части, необходими за работата им. Липсата на части се отбелязва на Сервизната карта при приемане.

2. Не носим отговорност за кашони, торби и други опаковки на машините, с които са донесени за сервиз. Ако са прекалено важни за Вас, моля приберете си ги.

3. При стойност на ремонта (без ДДС) до 75 лв за машини с ръкохватки и капсули, и до 120 лв за автомати, ремонтираме машината, без да се обаждаме за потвърждение. В случай, че клиентът иска да посочи друг минимум, това изрично се упоменава в сервизната карта. Ако не е упомената сума, се счита, че клиентът се е съгласил с посочените от нас стойности. При отказ от ремонт, клиентът дължи такса за диагностика в размер на 30 лв.

Сервизът не носи отговорност за машини, непотърсени в 60-дневен срок от датата на приемане в сервиз. Този срок включва 30 дни за ремонт и допълнителни 30 дни за получаване. След тези 60 дни, машините биват разглобени или изхвърлени, без възможност за връщане на клиента.

Ако има налична, може да бъде предоставена за ползване оборотна машина, срещу такса от 20 лв. за целия период на престой на клиентската машина в сервиз. При получаване на ремонтираната си машина, клиентът е длъжен да върне оборотната машина във вида, в който я е получил.

Моля, запознайте се с Общите условия в Сервизната карта, преди да я подпишете!

Персоналът на Магазина е длъжен да изпълнява посочените правила.