Гаранционни условия

Гаранционния срок на рециклираните кафеавтомати е указан към всеки артикул и започва да тече от датата на закупуване, посочена в гаранционната карта.

Гаранционното обслужване се изразява в безплатен ремонт на машината при показани технически отклонения от стандарта за работа, зададен от производителя. Срокът за отстраняването им е 30 дни, а при невъзможност, уредът се заменя. Гаранцията отпада при следните случаи:

Несъвпадение на номерът от гаранционната карта и гаранционния стикер върху машината, както и опити за подправянето им. Липса, нарушаване целостта, структурата или видимостта на стикера с гаранционен номер.
Недобросъвестно ползване (ненавременно почистване и смазване; механични увреждания на елементи, причинени от клиента; неправилно включване в електрическата мрежа, експлоатация при нестабилно напрежение , отсъстващо заземяване)
При повреди, причинени от използване на некачествено кафе (с много едри или различни по размер зърна, или кафе, съдържащо камъчета, клечки, метални и други чужди елементи)
При повреди, предизвикани от стихийни бедствия (пожар, наводнение, буря, земетресение и др.) или злонамерени действия на трети лица.
Гаранционното обслужване не покрива хигиенизиране и настройване на машината. Това е задължение на клиента, като за целта той може да бъде безплатно консултиран по телефон или на място. Наличието на няколко дефектни пиксела (черни, бели или цветни точки) на дисплея е допустимо и не се явява повреда.

Разходите за транспорт от и до магазина при закупуване и/или гаранционно обслужване на машината се поемат от клиента.